ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิชัย นรากรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Statistical Process Control วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิชัย นรากรณ์