นางสาวพัชราภรณ์ อินริราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Solar Energy

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพัชราภรณ์ อินริราย