นางสาวนิศากร สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การควบคุมศัตรูพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนิศากร สุวรรณ