อาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จินตรัตน์  แสงศิริ