ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์