นายชัยพร อุโฆษจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมสงเคราะห์การแพทย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัยพร อุโฆษจันทร์