ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2.สถิติทางชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์