ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ยางคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ด้านการตรวจสอบ ด้านการบริหาร และด้านสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ยางคำ