นางสาววรรณลักษณ์ แสงโสดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววรรณลักษณ์ แสงโสดา