อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Clustering algorithm Bioinformatics Database System Data mining

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์