อ.ดร.นันทา เป็งเนตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านจุลินทรีย์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด

อ.ดร.นันทา เป็งเนตร์