อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้/ผลิตสื่อการสอน/คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย