นางสาวธัญวรัตน์ คงนุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธัญวรัตน์ คงนุ่น