อาจารย์กนกวรรณ มารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดาราศาสตร์,ฟิสิกส์,พลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กนกวรรณ มารักษ์