นายอิสระ ทับสีสด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์,การวิจัยเชิงพื้นที่,การวิจัยพื้นฐาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอิสระ ทับสีสด