ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ หนูเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างนวัตกรรมการศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา,การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ หนูเมือง