อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายธุรกิจ, กฏหมายเอกชน, กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์