อาจารย์นันทา เป็งเนตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุลชีววิทยาทางอาหาร,การแปรรูปอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นันทา เป็งเนตร์