นายศรวณะ แสงสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการด้านการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศรวณะ แสงสุข