นายรพีพัฒน์ มั่นพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายรพีพัฒน์ มั่นพรม