นางสาวอัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาพิเศษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์