อาจารย์ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์