อาจารย์ต๋วน เหงี๋ยน ง็อก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Agriculture เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ต๋วน เหงี๋ยน ง็อก