นายดรุชา รัตนดำรงอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายดรุชา รัตนดำรงอักษร