ดร.ธิดารักษ์ ลือชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์, การจัดการวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ธิดารักษ์  ลือชา