นายจิรสันต์ คำคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจิรสันต์ คำคุณ