นายบัญชา ศรชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านชุมชน,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายบัญชา ศรชัย