ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน การวางแผนการดำเนินงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ