ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน เถื่อนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี,การพัฒนาเครือข่าย,การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน เถื่อนศรี