ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยทางสังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ