อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วรรณคดีญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี