ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.สิ่งแวดล้อมศึกษา 2.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์