นางอัยริญป์ เจนเจริญโภไคย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านชีววิทยาประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอัยริญป์ เจนเจริญโภไคย