อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์บวรลักษณ์  เงินมา