นายกฤษฎา เอี่ยมละมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฏหมายธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกฤษฎา เอี่ยมละมัย