ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและกรรมวิธีการผลิต เก็บข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงเครื่องจักรในด้านกลไกการท างาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง