อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดาต้าเบส

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์