อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแปรรูปอาหารโดยใช้เทคโนโลยี เคมีอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์