นายปริวัตร ศิระเกียรติสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคติชนวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปริวัตร ศิระเกียรติสกุล