อาจารย์วรลักษณ์ สุริวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร, Food Engineering

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรลักษณ์ สุริวงษ์