ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมันต์ สะสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.บริหารธุรกิจ การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมันต์ สะสอง