นางสาวกัญญารัตน์ ไชยสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1เศรษฐศาสตร์การเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยสงคราม