นายจักราวุฒิ เตโช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจักราวุฒิ เตโช