อ.ปิยวรรณ ปาลาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท นาโนบราส จำกัด

อ.ปิยวรรณ ปาลาศ