อาจารย์ยมลภัทร ภัทรคุปต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย,ภาษาศาสตร์,วัจนปฏิบัติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยมลภัทร ภัทรคุปต์