ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์