นายพัฒนินทร์ ศุขโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพัฒนินทร์ ศุขโรจน์