อาจารย์วรชัย ศรีเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Big data Artificial ,Neuron, Network. Machine Learning

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรชัย ศรีเมือง