อาจารย์ภูรดา ประเสริฐศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Celebrity Marketing Public Relations Integrated Marketing Communication

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูรดา ประเสริฐศรี