นายสุชาติ แสงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัฒนธรรมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุชาติ แสงทอง